zde se nacházíte:
Úvod > Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné podmínky F4 s.r.o.

§ 1 – Úvodní ustanovení

Tyto Všeobecné a záruční podmínky pro poskytování služeb F4 s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky) platí pro služby zajišťované F4 s.r.o., Hlučín, Kosmonautů 1528/4, PSČ 748 01, IČO: 26807173 (dále jen F4 s.r.o.). F4 s.r.o. poskytuje služby všem zájemcům (odběratelům) bez omezení.

Odběratelé služeb F4 s.r.o. mohou být:

a)      fyzické osoby v rozsahu jejich způsobilosti být účastníky občanskoprávních vztahů,

b)      osoby mladší 15 let pouze v doprovodu odpovědné osoby starší 18 let,

c)      osoby v rozmezí 15 – 18 let věku s písemným souhlasem zákonného zástupce, pokud se tento sám sportovní akce neúčastní.

Odběratel služeb sjednává s F4 s.r.o. účast na sportovním kurzu buď sám, nebo jeho zákonní zástupci, popř. fyzické či právnické osoby účastníkem pověřené. Vždy je nutná způsobilost k právním úkonům.

Vzájemný vztah a právní poměr mezi F4 s.r.o. a odběratelem služeb se řídí ustanoveními občanského zákoníku a těmito Všeobecnými podmínkami.

 

§ 2 – Druh zájezdů, akcí a služeb (dále jen sportovních akcí)

F4 s.r.o. organizuje tyto druhy sportovních akcí:

 1. zájezd, s předem vyhlášenou náplní služeb, termínem a cenou,
 2. výukové kurzy (školy),
 3. školní výcvikové kurzy,
 4. další služby cestovního ruchu včetně sportovních činnosti a poskytování tělovýchovných služeb.

F4 s.r.o. má právo na úpravy programu během sportovní akce v závislosti na objektivních podmínkách, především s ohledem na bezpečnost účastníků.

 

§ 3 – Vznik smluvních vtahů

 1. Vztah vzniká odesláním závazné přihlášky se souhlasem s těmito Všeobecnými podmínkami F4 s.r.o. na sportovní akci prostřednictvím www.f4.cz a uhrazením plné ceny, nebo zálohy zájezdu. Přijetí závazné přihlášky a zařazení do sportovní akce potvrdí dodavatel e-mailem na adresu odběratele. Účastníkem sportovní akce se stává účastník až po zaplacení ceny v plné výši, nebo ve výši stanovené zálohy, zálohu stanovuje dodavatel. Pokud se tak nestane nejpozději do 7 dnů od odeslání závazné přihlášky, a zároveň nejméně 3 dnů před začátkem zájezdu, je dodavatel oprávněn zrušit účast a vyřadit účastníka ze sportovní akce. Účastník o tom bude e-mailem vyrozuměn bez zbytečného odkladu.
 2. V případě sportovní akce na objednávku se uzavření smlouvy s právnickými či fyzickými osobami řídí konkrétními podmínkami, uvedenými ve vzájemné dohodě, přičemž předpokladem vzniku smluvního vztahu je písemná objednávka s přesným rozsahem služeb.
 3. V případě objednání ostatních služeb se uzavření smlouvy s právnickými či fyzickými osobami řídí konkrétními podmínkami, uvedenými ve vzájemné dohodě, přičemž předpokladem vzniku smluvního vztahu je písemná objednávka s přesným rozsahem služeb.
 4. Smluvní vztah může vzniknout i prostřednictvím obchodního zástupce (prodejce), který jedná na základě a v mezích uzavřené obchodní smlouvy a udělené plné moci.
 5. Pokud účastník zastupuje více účastníků a uzavírá smlouvu v jejich prospěch, prohlašuje, že má od těchto zákazníků souhlas tuto smlouvu uzavřít a bere na sebe odpovědnost i za jejich závazky vůči F4 s.r.o.

 

§ 4 – Předmět služeb a způsob jejich zajišťování

 1. Předmětem zajišťování jsou sportovní akce, ubytovací, stravovací, přepravní a jiné služby (viz §2), které jsou odběratelům poskytovány za úplatu a organizované F4 s.r.o., buď přímým dodáním svých vlastních služeb, nebo zprostředkováním a obstaráním služeb, dodávaných tuzemskými či zahraničními dodavateli.

 

§ 5 – Práva a povinnosti účastníků

 1. K základním právům účastníků sportovních akcí patří:
  1. Právo na řádné poskytnutí zaplacených nebo objednaných služeb.
  2. Právo na reklamaci případných vad poskytnutých služeb, včetně práva na odstranění vady, doplnění služeb, případně náhradní poskytnutí nové služby nebo přiměřená sleva ze sjednané ceny zaplacených služeb.
  3. Právo být bez zbytečného odkladu seznámen s případnými změnami rozsahu služeb a ceny sportovní akce.
 2. K základním povinnostem účastníků sportovních akcí (viz §2) patří:

   

  1. Poskytnout F4 s.r.o. nezbytnou součinnost, která je třeba k řádnému zajištění a poskytnutí služeb.
  2. V případě čerpání dalších služeb (mimo objednaných) a čerpaných během sportovní akce zaplatit tyto služby po návratu ze sportovní akce nebo v termínu, dohodnutém mezi účastníkem a představitelem F4 s.r.o.
  3. Převzít od F4 s.r.o. písemné pokyny pro účastníky sportovní akce, informace o místě a době započetí akce, rozsahu a další údaje, potřebné pro účast na objednané sportovní akce.
  4. Řídit se převzatými písemnými pokyny F4 s.r.o. pro účastníky sportovní akce a ústními pokyny instruktora, či jiného představitele F4 s.r.o. Pokud by účastník svým jednáním nebo chováním narušil průběh sportovní akce, nebo pokud závažným způsobem překročí právní předpisy ČR či navštíveného státu, může být vyloučen z účasti na sportovní akci, přičemž ztrácí jakýkoli nárok na náhradu nevyužitých služeb. V tomto případě je účastník povinen uhradit veškeré náklady, vzniklé v důsledku vyloučení ze sportovní akce. Tím není dotčeno právo F4 s.r.o. na náhradu případné škody.
  5. Obstarat si a mít u sebe během sportovní akce v zahraničí platný cestovní doklad.
  6. Splnit očkování a případně další povinnosti při cestách do států, pro které jsou příslušné povinnosti právně stanoveny.
  7. V případě storna účasti na sportovní akci provést storno písemnou formou.
  8. Právo účastníka na reklamaci služeb, způsob uplatnění a postup při vyřizování reklamace se řídí obecně závaznými předpisy. Ke kladnému vyřízení reklamace přispěje zákazník upozorněním na vady a případné nedostatky poskytovaných služeb, nejlépe ihned na místě, nebo v okamžiku jejich zjištění.
  9. Dbát veškerých pokynů směřujících ke zdárnému průběhu zajišťovaných služeb (bezpečnost apod.), zejména se zavazuje při všech aktivitách používat veškeré poskytnuté bezpečnostní vybavení.
  10. Účastník se účastní sportovní akce a jeho programu dobrovolně, na vlastní nebezpečí a odpovědnost. F4 s.r.o. a instruktoři jednotlivých aktivit nenesou žádnou odpovědnost za případné nedodržování bezpečnostních pravidel ze strany účastníků. Odesláním závazné přihlášky ke sportovní akci se účastník zavazuje, řídit se během sportovní akce pokyny instruktorů.
  11. Pravdivě uvést, že si není vědom žádných omezení, která by ohrozila jeho zdravotní stav či bezpečnost během sportovní akce, případně na takové omezení ihned upozornit.
  12. Pravdivě uvést zda umí plavat.
  13. Zdržet se požívání alkoholických látek a jiných omamných látek během programu.
  14. Účastník je povinen při vyuce i při pohybu na vodě mít na sobě správně nasazenou a zaplou plovací vestu! Plovací vesty jsou povinné a při odmítnutí vesty nelze klienta přijmout do kurzu windsurfingu F4! 
 1. K povinnostem právnické (popř. fyzické) osoby, která je objednavatelem sportovní akce podle § 1 patří:

   

  1. Seznámit účastníky jím objednané sportovní akce s těmito podmínkami a se všemi informacemi a pokyny, které od F4 s.r.o. obdrží.

   

§ 6 Práva a povinnosti F4 s.r.o.

 1. Z účasti na sportovní akci nevyplývá pro účastníka právo na žádné jiné plnění a služby než ty, které tvoří výslovně součást stanovených a zaplacených služeb. Jakékoli další služby mimo předem stanovený rozsah, včetně služeb souvisejících s onemocněním účastníka sportovní akce v jejím průběhu (např. léčení v zahraničí) jsou službami, které může F4 s.r.o. uhradit, popř. poskytnout jen na základě objednávky a následné úhrady takovýchto dodatečně vyžádaných služeb.
 2. Pokud účastník zájezdu nečerpá služby z vlastní viny, náhrada za tyto služby se neposkytuje.
 1. V případě změny objednávky ze strany zákazníka (zrušení nebo doobjednání dodatkových služeb, vyslání náhradníka apod.) v době kratší než 15 dní před zahájením zájezdu je F4 s.r.o. oprávněna účtovat manipulační poplatek 200 Kč za každou takto požadovanou změnu. Požadavek zákazníka na změnu zájezdu (jiný typ sportovní akce, jiný termín) se považuje za zrušení účasti na zájezdu.
 2. Objednavatel dává souhlas k zařazení osobních údajů do databáze F4 s.r.o. a jejich použití pro jeho potřeby. Objednavatel souhlasí se zasíláním nabídek na všechny jím uvedené adresy a to včetně e-mailové adresy.
 3. Objednavatel souhlasí s pořízením záznamu (zpravidla fotodokumentace, videozáznam…) z průběhu sportovní akce pořádané F4 s.r.o. pro komerční, propagační a reklamní účely. Současně dávají souhlas ke zveřejnění těchto záznamů a jejích i upravených částí.
 4. F4 s.r.o. si vyhrazuje právo na zrušení sportovní akce při nedostatečném počtu účastníků a při mimořádných okolnostech, účastníkům se pak vrací úhrada v plné výši.

 

§ 7 - Cena zájezdu a její úhrada

1. Ceny sportovní akce, pořádaných F4 s.r.o., jsou cenami sjednanými dohodou.

2. Cena zahrnuje pouze ty služby, které jsou pro každou sportovní akci taxativně vyjmenovány.

3. Účastník zájezdu je povinen uhradit cenu sportovní akce v termínech, stanovených F4 s.r.o.

4. Pokud v době podání závazné přihlášky na sportovní akci do dne započetí tohoto zájezdu dojde ke změnám, které mají za následek změnu ceny, je F4 s.r.o. povinna tuto skutečnost účastníkům neprodleně oznámit. Pokud je zvýšení ceny vyšší než 10 % z původní ceny sportovní akce, má zákazník právo od uzavřené smlouvy odstoupit, což musí učinit písemně. Neodstoupí-li od smlouvy v době, vyznačené v oznámení o změně ceny, je povinen zaplatit vyšší cenu zájezdu 7 dní před stanoveným datem odjezdu tohoto zájezdu se nesmí cena měnit.

 

§ 8 Změna sjednaných služeb v průběhu sportovní akce

 1. F4 s.r.o. je oprávněna provádět operativní změny programu a poskytovaných služeb v průběhu sportovní akce, pokud je to z naléhavých důvodů nezbytné a není možné dodržet stanovenou náplň i přes veškeré vyvinuté úsilí původně stanovené služby poskytnout.
 2. F4 s.r.o. je oprávněna provádět operativní změny termínu poskytnutí objednaných služeb a to v případech, kdy není možné služby poskytnout v objednaném termínu z důvodů vyšší moci.
 3. V případě, kdy F4 s.r.o. nemůže dodržet původně stanovený program a poskytnout předem sjednané služby, je povinna:
  1. Zajistit náhradní program a služby v rozsahu a kvalitě shodné nebo podobné původně sjednaným podmínkám a dbát přitom, aby byl v nejvyšší možné míře docílen účel služeb a zachováno zaměření a poslání sportovní akce.
  2. Upravit cenu sportovní akce v závislosti na provedených změnách programu a služeb, a to pouze v tom případě, je-li důsledkem těchto změn snížení ceny sportovní akce a příslušný rozdíl v ceně účastníkovi vrátit.
  3. Vrátit účastníkovi zaplacenou úhradu ceny neposkytnutých služeb, za které nemohlo být poskytnuto náhradní plnění.
  4. V případě, že služby nelze poskytnout z důvodů vyšší moci, nemají účastníci právo na slevu dle § 9, ani právo od smlouvy odstoupit.

   

 

§ 9 - Odpovědnost za vady

 1. V případě, že rozsah nebo kvalita služeb sportovní akce je nižší než sjednaná a stanovená programem, cenou a typem, vzniká účastníkovi sportovní akce právo reklamace. Právo účastníka na reklamaci služeb, způsobu uplatnění a postup při vyřizování reklamace se řídí obecně závaznými předpisy.
 2. Dojde-li k okolnostem, jejichž vznik, průběh a následek není závislý na činnosti a postupu F4 s.r.o., či okolnostem na straně účastníka sportovní akce, na základě kterých účastník zcela, anebo zčásti nečerpá objednané a zaplacené služby zajištěné F4 s.r.o., nevzniká zákazníkovi, není-li stanoveno jinak, nárok na náhradu ceny takovýchto služeb, ani nárok na slevu ceny sportovní akce.

 

§ 10 Stornovací poplatky

 1. Odběratel má právo kdykoli od smlouvy s F4 s.r.o. odstoupit písemnou formou, bude mu přitom vrácena jím zaplacená cena, snížená o storno ve výši:
  1. 20 % ze stanovené ceny objednaných služeb + skutečně vzniklé náklady dodavatele spojené se zajištěním a stornem služeb, dojde-li ke stornu účasti na zájezdu v době od podání závazné přihlášky do 60 kalendářních dnů před stanoveným dnem zahájení zájezdu.
  2. 30 % ze stanovené ceny objednaných služeb + skutečně vzniklé náklady dodavatele spojené se zajištěním a stornem služeb, dojde-li ke stornu účasti na zájezdu v době od 30 do 60 kalendářních dnů před stanoveným dnem zahájení zájezdu.
  3. 40 % ze stanovené ceny objednaných služeb + skutečně vzniklé náklady dodavatele spojené se zajištěním a stornem služeb, dojde-li ke stornu účasti na zájezdu v době od 15 do 29 kalendářních dnů před stanoveným dnem zahájení zájezdu.
  4. 50 % ze stanovené ceny objednaných služeb + skutečně vzniklé náklady dodavatele spojené se zajištěním a stornem služeb, dojde-li ke stornu účasti na zájezdu v době od 7 do 14 kalendářních dnů před stanoveným dnem zahájení zájezdu.
  5. 75 % ze stanovené ceny objednaných služeb + skutečně vzniklé náklady dodavatele spojené se zajištěním a stornem služeb, dojde-li ke stornu účasti na zájezdu v době od 2 do 6 kalendářních dnů před stanoveným dnem zahájení zájezdu.
  6. 100 % ze stanovené ceny objednaných služeb + skutečně vzniklé náklady dodavatele, spojené se zajištěním a stornem služeb, dojde-li ke stornu účasti na zájezdu v den zahájení zájezdu.
 2. Stornovací poplatky se neplatí, pokud účastník za sebe vyšle náhradníka, který písemně potvrdí, že souhlasí se závaznou přihláškou na sportovní akci. Původní účastník odpovídá za informovanost náhradníka, pokud se nedohodl se zástupcem F4 s.r.o. jinak.

 

§ 11 - Závěrečná ustanovení

 1. Tyto podmínky jsou platné od 10. 5. 2011.

2.       Objednavatelé služeb potvrzují odesláním závazné přihlášky, že jsou jim tyto Všeobecné podmínky známy, rozumějí jim, souhlasí s nimi a v plném rozsahu je přijímají.

 

Zásady ochrany osobních údajů

I.

Základní ustanovení

1.       Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je F4 s.r.o. IČ 26807173 se sídlem Kosmonautů  4, 74801 Hlučín (dále jen: „správce“).

2.       Kontaktní údaje správce jsou

adresa: Kosmonautů 4,74801 Hlučín

email: f4@f4.cz               

telefon: +420602757029

3.       Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

4.       Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1.       Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

2.       Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

 

III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1.       Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

·         plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

·         oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

·         Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

2.       Účelem zpracování osobních údajů je

·         vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,

·         zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

3.       Ze strany správce nedochází automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

 

IV.

Doba uchovávání údajů

1.       Správce uchovává osobní údaje

·         po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).

·         po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

2.       Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

V.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1.       Příjemci osobních údajů jsou osoby

·         podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,

·         podílející se na zajištění provozu služeb,

·         zajišťující marketingové služby.

2.       Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.

 

VI.

Vaše práva

1.       Za podmínek stanovených v GDPR máte

·         právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

·         právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.

·         právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

·         právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

·         právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

·         právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

2.       Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

VII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

1.       Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2.       Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

3.       Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

VIII.

Závěrečná ustanovení

1.       Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

2.       S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

3.       Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách, případně Vám zašle novou verzi těchto podmínek na e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 10.5.2011.

 

 

V Mikulově dne 10. 5. 2011

Mgr. Aleš Kaczur - jednatel společnosti

F4 s.r.o.